Hoofdstuk:
EVRM
Wereld rond PA0BAK Wereld rond

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
EVRM Origineel 01-aug-2021 EVRM als WebPagina

Downloads
EVRM origineel 01-aug-2021.rtf
Index

EVRM staat voor Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Er zijn een aantal situaties denkbaar, die voor de mensen belangrijk kunnen zijn bij het beoordelen van de persoonlijke vrijheid.
Het bestaat uit de volgende 4 delen:
  1. Inleiding
  2. RECHTEN EN VRIJHEDEN
  3. EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
  4. DIVERSE BEPALINGEN
Deze delen zijn weer onderverdeeld in diverse artikelen.

De file EVRM origineel 01 aug 2021.rtf is de file, zoals deze door de nederlandse overheid wordt aangeboden.
De pagina EVRM Origineel 01-aug-2021 is een omzettng naar HTML, zonder aanpassingen.
De pagina EVRM als WebPagina is een door mij aangepaste versie die (denk ik/hoop ik) makkelijker werkt.

Artikel 10 kan voor radioamateurs belangrijk zijn:
  1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting.
    Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
    Dit artikel belet Staten niet radio- omroep-, bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.

  2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 pa0bak.
CMS versie            240104a
Template versie   240116a
Colofoon

Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
24 Jun 2024
142298 µsec.
6328 Bytes
12 jan 2024
21 jan 2024