U bevindt zich in
Antennes en Vergunning
Dutch Amateur Radio Station
PA0BAK
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start AntenneConvenant Antenne Radiozendamateur Antenne Wanneer Vergunnings Vrij Beleid Plaatsing van Antennes BlootstellingsLimieten KennisPlatform Regels Plaatsing Antennes Bestandeninfoblad schotelantennes 20 7.pdf
Antenne Wanneer Vergunnings Vrij

(Schotel)antennes: Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsverguning nodig?
Voor het goed kunnen ontvangen van TV- of radiozenders is een antenne nodig.
In veel gevallen is het toegestaan om een antenne of een schotelantenne zonder omgevingsvergunning te plaatsen.
Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan wel enkele voorwaarden gesteld.
In deze brochure leest u meer over de voorwaarden voor het vergunningvrij en vergunningplichtig plaatsen van (schotel)antennes.

Welke antennes worden onderscheiden?
In de regelgeving rondom het vergunningvrij plaatsen van antennes wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal soorten antennes: Schotelantennes mogen achter de voorgevelrooilijn zonder vergunning worden geplaatst indien ze maximaal 3 meter hoog zijn en een diameter hebben van maximaal 2 meter.
In deze brochure wordt met name ingegaan op de laatste categorie antennes (Overige antennes).
Daar waar in het vervolg van deze brochure gesproken wordt over antennes, wordt deze categorie antennes bedoeld.

De voor- en achterkantbenadering
Belangrijk is waar u een antenne wilt plaatsen.
In de regel geldt dat alles wat grenst aan openbaar toegankelijk gebied (de weg, openbaar groen of water), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning, een grotere invloed heeft op de directe omgeving, dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd.
Daarom mag een antenne meestal niet vergunningvrij op het voorerf (voor of aan de voorgevel) worden geplaatst.

Geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig
Als u vergunningvrij een antenne wilt plaatsen moet dit aan de volgende voorwaarden voldoen:
 1. De antenne moet achter de voorgevelrooilijn worden geplaatst.
  Antennes kunnen dus niet zonder omgevingsvergunning in de voortuin of aan de voorgevel worden geplaatst.
  Plaatsing op een inpandig balkon aan de voorkant is zonder vergunning alleen mogelijk als de antenne achter de voorgevelrooilijn blijft;
 2. Als u een schotelantenne wilt plaatsen dan moet deze antenne:
  • een doorsnede (diameter) hebben die maximaal 2 meter is.
  • inclusief de drager, niet hoger zijn dan 3 meter (vanaf de voet gemeten);
 3. Gaat het om een ander soort antenne, dan mag de hoogte (inclusief een eventuele antennedrager) niet hoger zijn dan 5 meter (vanaf de voet gemeten).
  Wordt een dergelijke antenne aan de gevel bevestigd, dan moet de antenne gemeten worden vanaf het snijpunt met het dakvlak.
Vinden de werkzaamheden plaats aan een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht, dan kunt u in aantal gevallen toch vergunningvrij bouwen.
Neem hiervoor contact op met uw gemeente of doe de vergunningcheck op OmgevingsLoket.nl.
Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden mag u de antenne zonder omgevingsvergunning plaatsen.
Deze voorwaarden gelden ook als u vergunningvrij iets wilt veranderen aan uw bestaande antenne.
Vergunningvrij bouwen is niet toegestaan op, aan of bij een bouwwerk dat illegaal gebouwd is of gebruikt wordt.

Bepaling van de hoogte van een antenne
Ga zelf na of u zonder omgevingsvergunning mag bouwen
Wilt u een antenne plaatsen?
Doorloop de stappen uit het schema (in het PDF document) om na te gaan of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft.

Vergunningvrij, maar niet regelvrij
Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dan kunt u zonder omgevinsvergunning bouwen.
De planologische regels uit bijvoorbeeld het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke welstandsnota zijn in dat geval niet van toepassing.
Het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel.
Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

Bestemmingsplan
Voldoet u niet aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dan krijgt u te maken met het bestemmingsplan.
In dat geval geldt dat u in principe een omgevingsvergunning moet aanvragen.
Een uitzondering hierop kan echter gelden indien u een bouwwerk gaat bouwen in het achtertuingebied dat niet hoger is dan 5 meter en voldoet aan de planologische regels uit onder meer het bestemmingsplan.
De gemeente kan u hierover meer informatie geven.

In de planologische regelgeving (bestemmingsplan of beheersverordening) legt de overheid regels vast voor de ruimtelijke ordening.
Deze regels zijn bindend voor u als burger.
In een bestemmingsplan of beheersverordening is aangegeven welke bestemming de grond heeft en welk gebruik is toegestaan.
Bijvoorbeeld woningbouw, industrie, winkels, recreatie of kantoren.
Die verschillende bestemmingen zijn op een plankaart weergegeven en in de planvoorschriften zijn de daarbij bijbehorende regels voor het bouwen en het gebruik gegeven.
Tenzij uw bouwplan vergunningvrij is, moet voldaan worden aan die bouw- en gebruiksregels.

Welstand
In de welstandsnota legt de gemeente vast waaraan het uiterlijk van gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen.
Vergunningvrije bouwwerken hoeven niet te voldoen aan redelijke eisen van welstand.
Wel geldt de zogenoemde ‘excessenregeling’ die het een gemeente mogelijk maakt op te treden indien het uiterlijk van bouwsels ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’.
Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft, legt de gemeente uw bouwplan voor aan de welstandscommissie of stadsbouwmeester.
Deze adviseert aan de hand van de welstandsnota over de vorm en het materiaal- en kleurgebruik en of het bouwwerk binnen de directe omgeving past.
Om vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over deze beoordeling, moet de gemeente in een welstandsnota zo concreet mogelijke welstandseisen aangeven.
Iedere gemeente moet een welstandsnota vastgesteld hebben, anders kunnen geen welstandseisen worden gesteld.

Bouwbesluit: hoe te bouwen
Waar u bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staat in het Bouwbesluit.
Daarin staan de minimumeisen op technisch gebied
die voor heel Nederland gelden.
Ze staan garant voor uw veiligheid
en gezondheid en houden rekening met het milieu en het gebruiks-
comfort.
Of u nu volgens een omgevingsvergunning of vergunning-
vrij bouwt: uw bouwwerk moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit.
Daarvoor draagt u zélf de verantwoordelijkheid.
Uw gemeente, aannemer of bouwadviseur kan u hier meer over vertellen.

Verplicht rekening houden met uw buren
Bij het bouwen heeft u ook te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.
Daarin is feitelijk niets anders vastgelegd dan de gebruikelijke omgangsvormen.
Ze geven u (wettelijk) houvast als u er met de buren niet uitkomt.
Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw voorgenomen bouwplannen.
In veel gevallen wordt u het eens, wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.

Wél een omgevingsvergunning nodig
Voldoet u niet aan de voorwaarden zoals genoemd in deze folder dan is uw bouwwerk niet vergunningvrij en heeft u een omgevings vergunning nodig voordat u mag bouwen.
Hiervoor moet u bij de gemeente een aanvraag indienen.

Procedure omgevingsvergunning
Als u een omgevingsvergunning nodig heeft voor het bouwen zal dit in de meeste gevallen om een omgevingsvergunning volgens de reguliere procedure gaan.
Bij deze procedure worden de volgende stappen doorlopen:
Stap 1 - U dient uw aanvraag voor het bouwplan in bij de gemeente op een standaardformulier volgens de standaard indieningsvereisten.
Ga hiervoor naar OmgevingsLoket.nl (hier kunt u digitaal uw aanvraag indienen) of naar (de website van) uw gemeente.
Op Omgevingsloket online vindt u ook welke gegevens u moet aanleveren voor het indienen van uw aanvraag.
Stap 2 – Als blijkt dat er nog stukken ontbreken bij uw aanvraag, zal de gemeente dat schriftelijk aan u laten weten.
De gemeente zal daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.
Stap 3 - De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van de planologische regels uit onder meer het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening en de criteria uit de welstandsnota.
Het plan wordt verder getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).
Stap 4 - De gemeente laat u binnen acht weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt.
De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2) wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld.
Heeft u bijvoorbeeld drie weken nodig om extra stukken aan te leveren dan wordt de termijn voor een omgevingsvergunning (acht plus drie =) elf weken.
Heeft u een complexer bouwplan, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met zes weken verlengen.

Vraag het uw gemeente
Naast een omgevingsvergunning voor het bouwen kunt u bij het (ver)bouwen ook te maken krijgen met andere toestemmingen.
Zo heeft u wellicht geen omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, maar bijvoorbeeld wel een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom, het maken van een inrit of moet u een melding doen voor het slopen van een bestaand gebouw.
Ook heeft u in sommige gevallen geen omgevingsvergunning nodig, maar wel een andere vergunning of ontheffing.
U heef bijvoorbeeld toestemming nodig van het Waterschap, als u op of bij een dijk of waterloop bouwt.
Het is daarom verstandig bij twijfel contact op te nemen met uw gemeente.
Ook via het Omgevingsloket online kunt al nagaan of u voor andere activiteiten een omgevingsvergunning nodig heeft.

Meer informatie
Deze folder is er één uit een serie folders over veelvoorkomende bouwwerken.
Vraag uw gemeente ernaar, kijk op de website van de rijksoverheid (RijksOverheid.nl) of ga naar het Omgevingsloket online (OmgevingsLoket.nl) en doe de vergunningcheck.

Bron: RijksOverheid.nl) (PDF) op 23 augustus 2019.
Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
© 2021 pa0bak, overname eigen artikelen toegestaan met bronvermelding.
Artikelen van derden bevatten een bronvermelding.
Ron's CMS versie 210209a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast     op
3211 µsec.
16896 bytes
23 aug 2019
24 aug 2019